Voorwaarden

Family Supply

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN

PRODUCTEN DOOR FAMILY SUPPLYNL. FAMILY SUPPLY IS EEN

ONDERDEEL VAN DE MAATFABRIEK B.V..

1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en De

Maatfabriek B.V. (“Family Supply”) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene

voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep

worden gedaan indien en voor zover deze door FAMILY SUPPLY uitdrukkelijk zijn

aanvaard.

1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt

de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en

FAMILY SUPPLY

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tussen FAMILY SUPPLY en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het

moment dat de Besteller een aanbieding van FAMILY SUPPLY accepteert middels het

volledig en correct invullen van het door FAMILY SUPPLY beschikbaar gemaakte

formulier.

3 Prijs

3.1 FAMILY SUPPLY behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in

servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij

FAMILY SUPPLY Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de

mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller

enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

3.2 Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door FAMILY SUPPLY wordt

vermeld bij uitgifte.

3.3 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.4 De persoonlijke FAMILY SUPPLY kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende

klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail).

De FAMILY SUPPLY kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële

doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in

geen geval toegestaan om de merknaam FAMILY SUPPLY en alle mogelijke combinaties

van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te

trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.

3.5 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en

leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. FAMILY SUPPLY behoudt

zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende

kracht te verrekenen.

3.6 Commerciële doeleinde: Het is in geen geval toegestaan om de merknaam FAMILY

SUPPLY en alle mogelijke combinaties van misspells te gebruiken binnen url combinaties

om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de vrienden-kortingscode te

verspreiden.

4 Betaling

4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door FAMILY

SUPPLY aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door FAMILY SUPPLY voor automatische

incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller FAMILY SUPPLY toestemming

om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand

is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of

wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50

aan kosten in rekening gebracht.

4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn

plaatsvindt, is FAMILY SUPPLY gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen,

onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te

innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.

4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door FAMILY SUPPLY uitsluitend

elektronisch aangeboden.

4.7 Het door FAMILY SUPPLY te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door

Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde

producten. In geval van periodieke betaling is het door FAMILY SUPPLY te incasseren

bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode

waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te

incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

4.8 De producten blijven in eigendom van FAMILY SUPPLY totdat Besteller de producten

heeft betaald

5 Beëindiging contract

5.1 De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door FAMILY

SUPPLY aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van

de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging. Voor

bezorgingen op maandagavond en dinsdagavond hanteert FAMILY SUPPLY

respectievelijk woensdag 23.59 uur en donderdag 23.59 uur als deadline.

6 Levering, levertijd en uitvoering

6.1 Wij bezorgen overal in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.

6.2 Levering geschiedt op kosten van FAMILY SUPPLY op het bij de bestelling opgegeven

adres.

6.3 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant

en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

6.4 Bezorging is alleen mogelijk op de door FAMILY SUPPLY aangegeven dagen.

6.5 FAMILY SUPPLY bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website

als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging alsmede de wijziging van de inhoud

van de levering, gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de

3e werkdag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.

6.6 Besteller is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten

op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn,

bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.

6.7 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de

overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur

van de woning te plaatsen.

6.8 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet

betaald zijn conf. alinea 4, behoudt FAMILY SUPPLY het eigendom tot het koopbedrag

volledig betaald is.

7 Herroeping

7.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst

zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in

op de dag na ontvangst van de bestelling.

7.2 Echter, producten van FAMILY SUPPLY die snel kunnen bederven of verouderen

(zoals bloemen en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van

herroeping.

7.3 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te

beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn

herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –

indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan FAMILY SUPPLY

retourneren conform de door FAMILY SUPPLY gegeven instructies.

7.4 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: FAMILY SUPPLY

Thierensweg 8, 1411 EX Naarden

7.5 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.

7.6 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal FAMILY SUPPLY de betaling

binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terug betalen.

8 Gegevensbescherming

8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de

Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt,

hanteren wij een privacyverklaring.

9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1 FAMILY SUPPLY garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt

zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door FAMILY SUPPLY verstrekte

informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele

wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat

gebruiksdoel.

9.2 FAMILY SUPPLY garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten

worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder

gebruikmaking van kinderarbeid.

10 Wijzigingen

10.1 FAMILY SUPPLY behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk

moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig

te raadplegen.

11 Ontbinding

11.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan

heeft FAMILY SUPPLY de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen

een door FAMILY SUPPLY gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b.

de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

FAMILY SUPPLY behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de

overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te

verhalen.

12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle verbintenissen tussen FAMILY SUPPLY en de Besteller is Nederlands recht

van toepassing.

12.2 De Arrondissementsrechtbank te Midden-Nederland is exclusief bevoegd van

eventuele geschillen tussen FAMILY SUPPLY en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel

anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Naarden, februari 2016.